رابطه اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی ، مورد مطالعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:تابستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به تعداد 205 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می­دهند که 133 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­های اخلاق کار (گریگوری سی پتی، 1990) و پرسش نامه مسئولیت اجتماعی (فلمینگ، 2002) می باشند. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.873 و 0.749 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد بین اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش هیجانی (دلبستگی یاعلاقه ، پشتکار یا جدیت ، روابط سالم و انسانی و روح جمعی یا مشارکتی ) با مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه اخلاق کار کارکنان افزایش یابد، مسئولیت اجتماعی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

واژه های کلیدی: اخلاق کار، مسئولیت اجتماعی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.