flag

ارزیابی انرژی جریان های جزر و مدی در تنگه خوران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:مهندسی عمران، گرایش سازه های دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:زمستان 1392
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده: 

یکی از مهم‌ترین پتانسیل­های مطرح در رابطه با انرژی­های تجدید­پذیر و سازگار با محیط­زیست استفاده از انرژی جزرومد دریا است. استحصال انرژی از جزرومد در نقاطی عملی است که انرژی زیادی به صورت جزرومدهای بزرگ در آن‌ها متمرکز شده باشد و به علاوه جغرافیای محل نیز برای احداث نیروگاه جزرومدی سایت مناسبی فراهم کرده باشد. با توجه به اینکه در ایران نیز قرار است در طول برنامه پنجم توسعه، بیش از پنج هزار مگاوات نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر احداث شود، شناسایی سایت های مناسب برای این کار و ارزیابی انرژی قابل استحصال در این سایت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.  در همین راستا این مطالعات با توجه به مشخصات هندسی کانال قشم و وجود جریان های جزرومدی قوی در این ناحیه، به بررسی قابلیت استحصال انرژی از جریان های جزرومدی در این منطقه پرداخته است. موضوع مهم دیگری که این مطالعات به آن پرداخته است، استفاده از روش‌های عملی و نه صرفا علمی استحصال انرژی، بر پایه آخرین نتایج و دستورالعمل‌های "مرکز انرژی‌های دریایی اروپا" و بر اساس مدل سازی جریان جزر و مدی است. بر اساس یافته های این مطالعه در محدوده منتخب یکهزارو هشتصدو پنجاه مگاوات انرژی قابل استحصال واقعی از جریان‌های جزرومدی برآورد گردید. قابلیت استحصال این مقدار انرژی دولت­های بسیاری را در جهان برای استحصال آن ترغیب نموده است. دیگر نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که استفاده صرف از معیار APD که مبنای قضاوت بسیاری مطالعات واقع شده است، مبنایی ناقص و غیر عملی است. 

 

کلیدواژه: جزر و مد جریان جزرو مدی - انرژی جریان -  تنگه خوران انرژی تجدید پذیر مدل سازی عددی

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.