بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:تابستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

چکیده:

مفهوم سرمایه اجتماعی نوپا و دارای سه مولفه مهم اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. این سرمایه حیاتی، وابستگی و ارتباط متقابل و محکمی با سرمایه فیزیکی، اقتصادی و انسانی دارد، به تسریع توسعه اقتصادی و فرهنگی و اطلاعاتی و رشد و بالندگی جامعه یاری می رساند؛ موجب ایجاد حس همکاری و همیاری و مشارکت میان اعضای جامعه می شود؛ و مهم تر اینکه شرط لازم برای توسعه هر نظام اجتماعی، مقدمه ایجاد جامعه مدنی، گسترش دهنده حوزه عمومی، و به عقیده آنتونی گیدنز، به عنوان زیربنای ایجاد جامعه مدرن مطرح است.  از دیگر سو با کاهش و افول سرمایه اجتماعی، شاهد تبعیض، نابرابری، مهاجرت، عدم حس اعتماد عمومی، کاهش مشارکت اجتماعی، افول امور خیریه، افزایش انحرافات و اعتیاد و فروپاشی خانواده و شکاف بین نسلها خواهیم بود. در پژوهش انجام شده به بررسی تاثیر روابط اجتماعی که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی نام برده می شود.، بر تعهد سازمانی کارکنان  اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان پرداخته شده است.. تعهد سازمانی کارکنان نیز اهمیت فراوانی دارد. چرا که با وجود تعهد سازمانی در محیط کار افراد قادرند به دور از تعارضات رفتاری عمل کنند، و این روند با وجود سرمایه اجتماعی ممکن می شود. در این تحقیق، نظریه های مختلف سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است.و این پژوهش برای شناخت سرمایه اجتماعی در حوزه کسب و کار  از مدل  سه بعدی ناهاپیت و گوشال که از بعد  ساختاری، بعد  ارتباطی، و بعد شناختی، و از مدل سه بعدی تعهد سازمان آلن و می یر، تعهد مستمر، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری استفاده شده است. که تاثیر هر یک از این ابعاد بر روی تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی و ارزیابی  قرار گرفته است .

 

مفاهیم کلیدی: سرمایه اجتماعی ، تعهد سازمانی، بعد ساختاری ، بعد شناختی، بعد ارتباطی، تعهد مستمر، تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.