ماهیت و آثار قرارداد بیمه دریایی در حقوق ایران و بین الملل

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:حقوق، گرایش حقوق خصوصی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1392
دانشگاه آزاداسلامی، واحد بین المللی خلیج فارس

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.