flag

ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم به منظور ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع:مهر 1392
دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

نظر به اینکه ارائه خدمات مطلوب تخلیه و بارگیری در بنادر از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و همچنین در رقابت‌های  نقش بسزایی ایفا می کند، از این رو تعیین معیار‌های مناسب و استفاده از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم کارآمد جهت ارزیابی و انتخاب  شرکت‌هایی که چنین خدماتی را به صاحبان کالا در بنادر ارائه میکنند یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌های مقامات بندری میباشد. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی اثرات کاربرد سیستم‌های پشتیبانی تصمیم جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه های بندری، استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در این خصوص نیز مورد بررسی و امکان سنجی قرار گیرد. در این تحقیق از هفت پرسشنامه استفاده شده است که یک پرسشنامه جهت بررسی اثرات کاربرد سیستم‌های پشتیبانی تصمیم بر ارزیابی و انتخاب پیمانکاران راهبری پایانه‌های بندری، سه پرسشنامه جهت تعیین معیارهای انتخاب، دو پرسشنامه جهت تعیین وزن معیارها و یک پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات متقاضیان می باشد. پس از گردآوری اطلاعات، داده های پرسشنامه اول از طریق آزمون‌های 2 χ و T با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Minitab تحلیل گردید. که با توجه به نتایج حاصل در سطح اطمینان 99% و درجه آزادی 4 تأثیر DSS بر ارزیابی و انتخاب پیمانکار راهبری پایانه های بندری از ابعاد کاهش هزینه، کاهش زمان و افزایش دقت مورد تأئید قرار گرفته است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه نیز معدل 958/0 می باشد که مؤید پایایی آن می باشد. همچنین در نتیجه اجرای روش AHP، سه معیار «مشخصات مالی و شرکتی متقاضیان»، «ظرفیت سرمایه گذاری در امکانات، تجهیزات و سیستم‌ها » و «طرح عملیاتی امکانات» به ترتیب به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شدند. و شرکت‌های B، A و C به ترتیب به عنوان شرکت‌های برتر انتخاب شدند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نسبت‌های سازگاری کلیه ماتریس های مقایسات زوجی کمتر از 1/0 می‌باشند لذا پایایی آنها مورد تأئید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: سیستم پشتیبانی تصمیم، ارزیابی و انتخاب پیمانکار راهبری پایانه بندری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.