شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار بنادر خشک در ایران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: پائیز 1392
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 

چکیده:

در این تحقیق قصد بر شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر در استقرار بنادر خشک در ایران است. ابتدا 20 شاخص شناسایی ‌شده در قالب 3 فاکتور زیرساختار، سخت­افزار و نرم­افزار دسته­بندی شدند. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه به صورت منطقی انجام شد و به تأیید اساتید دانشگاهی  و کارشناسان مربوطه نیز رسیده است. در مطالعات مقدماتی، پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 789/0 مورد قبول واقع شد. 120 پرسشنامه در بین جامعه آماری شناسایی شده توزیع شد که از این تعداد، 108 پرسشنامه جمع­آوری و قابل‌قبول بودند. جامعه آماری در این تحقیق شامل اساتید و متخصصان دانشگاهی، متخصصان در زمینه­ی امور حمل و نقل دریایی، متخصصان روش­های حمل و نقلی و کارشناسان اقتصادی وزارت راه و ترابری می­باشند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از آزمون­هایی چون فریدمن، کروسکال والیس، KMO، بارتلت، کولموگروف اسمیرنوف و توزیع دوجمله­ای استفاده شده است. در پایان تحقیق مشخص شد که فاکتور نرم‏افزار موثرترین عامل در استقرار بنادر خشک در ایران می­باشد. همچنین از میان 20 شاخص شناسایی شده، شاخص­های وجود تجهیزات و وسایل تخلیه و بارگیری (جرثقیل و...)، ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کالا و دسترسی به مسیرهای عمده داخلی و بین‏المللی (Hinterland) بیشترین تاثیر و اهمیت در استقرار بنادر خشک در ایران داشته­اند

واژگان کلیدی: بندر خشک، بندر ساحلی، راه­های ارتباطی، حمل و نقل ترکیبی

  

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.