بررسی تاثیر سیستمهای اندازه گیری عملکرد استراتژیک(SPMS) بر عملکرد سازمانی در تدوین استراتژی، مطالعه موردی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته: مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1392  
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم های اندازه گیری عملکرد استراتژیک (SPMS) بر عملکرد سازمانی در تدوین استراتژی در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر اجرا گردید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است که در پاییز سال 1392 بر روی 44 نفر از مدیران ارشد و میانی سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره) و اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ برابر با 849/0 تایید گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و  AMOSاستفاده گردید. طبق نتایج حاصل از سنجش پرسشنامه، تاثیر SPMS بر عملکرد سازمان به وسیله سه فاکتور اصلی: میزان سازگاری BSC، تاثیر بر عملکرد منابع انسانی و طراحی اهداف بر اساس SPMS تعیین می شود. این سه عامل با هم 6/69% از تاثیر بر نتایج عملکرد سازمان را به عهده دارند. در میان عوامل مرتبط با آن، تاثیر میزان سازگاری BSC بر عملکرد سازمان به وضوح مهمترین عامل است. یافته های تحقیق مبنی بر اینکه تاثیر SPMS بر منابع انسانی تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد، چارچوب BSC را تقویت میکند. با این توضیح که ارتباط بین یادگیری و رشد سازمانی را همراه با دیگر دیدگاه های BSC نشان میدهد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که 41% تاثیر SPMS بر منابع انسانی، ناشی از میزان سازگاری BSC و طراحی اهداف بر اساس SPMS و اثربخشی آن است. مدل تحقیق این بینش را ارائه میدهد که متغیرهای میزان سازگاری BSC و طراحی اهداف با تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی که از طریق منابع انسانی و سایر متغیرها بر عملکرد سازمان می گذارند بالاترین امتیازها را از آن خود کرده اند بدین ترتیب که متغیر میزان سازگاری BSC 48% و متغیر طراحی اهداف بر اساس SPMS به نوبه خود با 40% بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد

واژگان کلیدی: سیستم اندازه گیری عملکرد استراتژیک(SPMS)، عملکرد سازمان، کارت امتیازی متوازن(BSC)، اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.