الگوی توسعه مدیریت با رویکرد منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، بندر امام خمینی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:مدیریت دولتی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: پائیز 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ساوه

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.