ارزیابی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر برنامه ریزی مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته: حسابداری
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی

چکیده:

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر برنامه­ریزی مالیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 89  شرکت در طی دوره 9 ساله از سال 1382 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش مدلی رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است که در این مدل استقلال هیأت مدیره، سرمایه­گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، دانش مالی هیأت مدیره و تفکیک مدیرعامل از رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره، نفوذ دولت در هیأت مدیره شرکت به عنوان متغیر مستقل و اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی­ها و میران سرمایه­گذاری به عنوان متغییر کنترلی و برنامه­ریزی مالیاتی به عنوان متغیر وابسته ارائه شده است. جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با بکارگیری نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین اندازه هیأت مدیره، دانش مالی هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، بازده داریی­ها، میزان سرمایه­گذاری، نفوذ دولت در هیأت مدیره و برنامه­ریزی مالیاتی رابطه معنی­داری وجود ندارد، بین اهرم­ مالی شرکت، اندازه شرکت، سرمایه­گذاران نهادی و برنامه­ریزی مالیاتی رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، برنامه­ریزی مالیاتی

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.