برنامه ریزی استراتژیک توسعه ترانزیت کانتینری بنادر جنوب ایران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته:مدیریت بازرگانی، سیاست گذاری بازرگانی
مقطع:دکتری
سال دفاع:1392
دانشگاه تهران

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.