بازرسی، تفتیش و توقیف کشتی های تجاری در دریای آزاد توسط کشتی های جنگی به واسطه نقض یا پیشگیری از نقض تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

رشته: حقوق، گرایش بین الملل
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: پائیز 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.