بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان بندر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

رشته: تحقیقات آموزشی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: شهریور 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش­های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان بندر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بهشهر می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و روش پژوهش آن پیمایشی می­باشد و جامعه آماری پژوهش شامل254 کارکنان بنادرودریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای (کرجسی- مورگان) تعداد 154 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شده است که طبق آمارتوصیفی 8%دیپلم 13% فوق دیپلم 69%لیسانس و10% فوق لیسانس  ضمنا 58% دارای سابقه 10-1و35%20-11و7%نیز30-21 سال سابقه کار بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته (مدل توانمند سازی اسپرتیزر) که شامل شایستگی، استقلال، معنی­دار بودن شغل، احساس امنیت (اعتماد) و موثر بودن با 19 سوال می باشد. پایایی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان از طریق آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آلفای کرونباخ آن 94/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی از آزمون Tتک نمونه­ای و آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است و نتایج این تحقیق نشان­ می­دهد که آموزشهای ضمن خدمت بر(شایستگی، استقلال، معنی دار بودن شغل، احساس امنیت، اثرگذاری) توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد. و رتبه هر یک از مولفه­ها بر توانمندسازی کارکنان به ترتیب احساس امنیت، شایستگی، معنی دار بودن شغل، استقلال و اثرگذاری می باشد.

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.