تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

رشته: مدیریت اجرایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1393
سازمان مدیریت صنعتی، واحد نوشهر

چکیده:

فناوری اطلاعات در (عصر اطلاعات) با سرعت فزاینده‌ای در چهار جنبه سخت‌افزار، نرم‌افزار، داده‌ها و مخابرات در حال پیشرفت و دگرگونی است و در روند تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی تحولات اساسی ایجاد کرده است. یکی از شیوه‌های بهبود تصمیم‌گیری مدیران استفاده از نظام فناوری اطلاعات و ارتقای میزان آمادگی الکترونیکی سازمان‌هاست. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران می‌باشد.نامشخص بودن تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران به‌عنوان مسئله پژوهش حاضر شناسایی و پژوهشگر سعی نمود طی یک جستجوی نظام‌مند به بررسی موضوع بپردازد. شاخص‌های معرف فناوری اطلاعات و تصمیم‌گیری با توجه به مدل مفهومی پژوهش، ادبیات موضوع، استفاده از نظرات خبرگان فناوری اطلاعات و اساتید راهنما و مشاور استخراج گردید و برحسب آن پرسشنامه طراحی گردید و  همچنین  برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید و این نتیجه حاصل گردید که پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول می‌باشد.  بعد از جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن توسط نرم‌افزارSPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری، کولموگروف- اسمیرنوف (k-S) و آزمون رگرسیون، تأثیر سخت‌افزار،نرم‌افزار،شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت و داده‌ها و اطلاعات بر متغیر وابسته پژوهش حاضر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش مقایسه‌ای می‌باشد و نتیجه پژوهش نشان داده است که استفاده از فناوری اطلاعات بر بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران تأثیر مثبت داشته است. در پایان نتیجه‌گیری (تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر تصمیم‌گیری مدیران)، پیشنهاداتی در رابطه با کاربردهای نتایج مذکور و نیز پیشنهاداتی برای پژوهشات آینده ارائه‌شده است.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، تصمیم‌گیری، شبکه‌های اطلاع‌رسانی، نرم‌افزار، سخت‌افزار

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.