تبیین میزان صادرات و واردات از طریق سفارشی سازی خدمات در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

 رشته: حمل و نقل دریایی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: بهار 1393
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ضرورت بقای هر سازمانی این است که مشتریانش را حفظ کرده و از اتلاف منابع برای جذب دوباره مشتریان بپرهیزد. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که به طور معمول سازمان­ها هرساله نزدیک به 20 تا 40 درصد از مشتریان خود را از دست می­دهند. هدف کلی این تحقیق تبیین نرخ واردات و صادرات مشتریان از طریق سفارشی­سازی خدمات در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان(شهرستان بندرانزلی) است.روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتریان(صادر کنندگان و وارد کنندگان) اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان(شهرستان بندرانزلی) است. با در نظر گرفتن تعداد جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 384 نفر است که تعداد 425 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد. در نهایت تعداد 410 پرسشنامه از مشتریان جمع­آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق نشان داد که در با 95%  سطح اطمینان، بین بین سفارشی سازی خدمات و میزان صادرات و واردات  ارتباط وجود دارد. همچنین رضایت مشتری و اعتماد مشتری، رابطه بین سفارشی سازی خدمات و صادرات و واردات را میانجی­گری می­کند. 

کلمات کلیدی: سفارشی­سازی خدمات، صادرات و واردات، رضایت مشتری، اعتماد مشتری و اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.