بررسی رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در بین کارکنان بنادر دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در سال 1393

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

رشته: مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: بهار 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

چکیده :

موضوع کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با فرسودگی شغلی از مقوله های مهم و حیاتی در سازمان های امروزی است .بندر امیرآباد، به منظور رقابت با بنادر منطقه نیازمند توسعه ای همه جانبه و پایه ای به خصوص در بخش منابع انسانی است ، انجام چنین تحقیقاتی شاید بتواند تا حدودی به برنامه ریزی بهتر و مناسب تر در این زمینه یاری نماید  . هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین  ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد می باشدجامعه آماری پژوهش ، کلیه کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیراباد به تعداد 287 نفر  بودند. حجم نمونه به صورت تصادفی و به تعداد  165 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها ، دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ( والتون ) و فرسودگی شغلی ( مسلاچ و جکسون ) که ضریب اعتبار آن به کمک آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0 = α  و 78/0 = α تعیین گردید . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . از روش های آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و جداول مربوطه و از آمار استنباطی برای ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش عبارتند از  :

1-میان کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیراباد رابطه معکوس و معناداری با شدت همبستگی 597/0 = R وجود دارد.

2-از میان مولفه ها ، بیشترین تاثیر متعلق به برخورداری از محیط کار ایمن و بهداشتی و پرداخت حقوق و مزایا و کمترین آن مربوط به یکپارچگی و انسجام اجتماعی بوده است.

3-ابعاد تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ، قانون گرایی در سازمان ، توسعه قابلیت های انسانی ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، فضای کلی زندگی نیز با فرسودگی شغلی رابطه معنا داری دارند.

کلید واژه ها : کیفیت زندگی کاری،  فرسودگی شغلی

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.