طراحی مدل به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی در ارزیابی سوانح دریایی ایران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

رشته: مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی
مقطع:دکتری
تاریخ دفاع: مرداد 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اصفهان

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.