بررسی موانع پرداخت الکترونیکی درآمدهای سازمان بنادر ودریانوردی و ارائه راهکارها(مطالعه موردی اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان)

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

 رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: شهریور 1393
دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه در تجارت الکترونیک ، امور بانکی به ساده ترین شکل انجام می شود.. سازمان ها موظف هستند نسبت به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات به مردم گام بردارند.از این رو نیاز است موانع پرداخت الکترونیکی درآمد سازمان بنادر ودریانوردی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موانع استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می باشد.تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی است ، زیرا موجب بهبود شرایط انجام کار می شود و به صورت غیرمستقیم به افزایش اطلاعات مربوط به پژوهش نیز می انجامد.ابزار جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر مصاحبه و پرسشنامه می باشد که پرسشنامه پس از بررسی های کتابخانه ای، با مصاحبه تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان طراحی گردید . جامعه آماری در این تحقیق  380 نفر از کارمندان،کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان می باشدکه بطور تصادفی 200 پرسشنامه توزیع که در نهایت 186 پرسشنامه بطور کامل تکمیل و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است . نتایج با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که موانع بکارگیری پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای سازمان بنادر ودریانوردی به ترتیب عبارتند از :ویژگی های فنی شبکه ،کمبود نیروی انسانی متخصص ،ویژگی های سیستم پرداخت الکترونیک  ، ویژگی های قوانین ومقررات مالی و ویژگی های سیستم مالی سازمان بنادر ودریانوردی.

 

کلمات کلیدی: تجارت الکترونیک ،بانکداری الکترونیک ،پرداخت الکترونیک ، سازمان بنادر ودریانوردی

 

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.