flag

تهیه و تدوین نظام پایش زیست محیطی مدیریت پیامدهای آلودگی ناشی از فعالیتهای موجود در اراضی پشتیبانی بنادر با بهره مندی تلفیقی از تکنیکTOPSIS و نرم افزار EXPERT CHOICET ، مطالعه موردی بندر امام خمینی

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

رشته: مهندسی منابع طبیعی، آلودگی های محیط زیست
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1392
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات یزد

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.