بررسی تاثیر ویژگی های سایت اینترنتی بر رفتار خریداران و سرمایه گذاران سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

 رشته: مدیریت فناوری اطلاعات
مقطع:کارشناسی ارشد
سال دفاع:1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی

 چکیده:

امروزه بازارهای جهانی در قالب شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی روز بروز با فرآینده های جدیدی در کسب وکار مواجه می شوند . این فرآیندهای نوین در عرصه بازار ، قوانین و مقررات ، تجارتهای پولی و سرمایه گذاریهای اقتصادی باعث سرعت رشد و شکوفایی اقتصادی هر مجموعه درگیر با این شبکه (تحت WWW ) جهانی شده است . سایتهای اینترنتی به عنوان دریچه به دنیای تجارت جهانی برای مراکز تجاری و کاربران جویایی اطلاعات نقش بسیار حیاتی در این بازار ایفا می کنند . طراحی و نقشه اجرائی هر سایت که دستخوش پارامترهای گوناگونی خواهد بود در میزان بکارگیری ، مراجعه و نهایتا تامین نیازهای کاربر از مجموعه مطالب یا موضوعات گنجانده شده در سایت میتواند تاثیر گذار باشد . طبیعتا جلب رضایت و علاقه مندی و تاثیر بر علایق درونی هر کاربر در برخورد با نحوه ارائه سایت ، میتواند تاثیراتی در جهت ایجاد یک ارتباط مثبت با سایت و خدمات یا امکانات ارائه شده توسط آن داشته باشد . این تحقیق پس از بررسی ادبیات موضوعی و قابلیتهای نهفته جهت سرمایه گذاری در یک مرکز تجاری همانند بندر  که بطور نمونه بندر امیرآباد خواهد بود و با استفاده از مدل سازی و معادلات ساختاری و براساس داده های حاصل از پرسشنامه هایی که توسط مدیران مجموعه های سرمایه گذار ، شرکتهای تجاری ، مدیران و مسئولین مرتبط با بخشهای سرمایه گذاری بندر امیرآباد و مسئولین سایت بندر بدست آمده است ، مدلی مفهومی و تصمیم ساز برای تبیین پیوندهای علی و عملی موثر بر رفتارهای مخاطبین سایت را تهیه و مورد آزمون قرار داد . نتایج پژوهش نشان خواهد داد که نقاط ضعف سایت بندری ، همانند بندر امیر آباد نسبت به بنادر معتبر جهان چیست و با تغییر و بهبود آن سایت تاثیر رفتاری کاربران به ویژه سرمایه گذاران و شرکتهای تجاری نسبت به سایت ارائه شده به چه نحوی  خواهد بود و در نهایت پیشنهاداتی برای مسئولین بندر و محققین آتی ارائه خواهد شد .

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.