بررسی رابطه بین مهارت های مدیران با توانمند سازی کارکنان، مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

رشته: مدیریت دولتی، گرایش تحول
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: بهار 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده:

در یک سازمان توانمند، مدیر موفق کسی است که ایده و توانایی اداره کردن کارکنان و سوق دادن آن‌ها به سوی هدف مشترک سازمانی را داشته باشد و از روشی استفاده کند که کارایی کارکنان را افزایش دهد، تا از همه قابلیت‌های منابع انسانی بهره بگیرد؛ و این همان راه توانمندسازی کارکنان است. در این پژوهش با هدف  بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیران(فنی، ادراکی، انسانی) با توانمندسازی کارکنان سازمان بندرها و دریانوردی استان مازندران موردبررسی قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و طبق جدول مورگان  تعداد52 نفر مدیران و همچنین مطابق فرمول کوکران 118 نفر کارکنان حجم نمونه را تشکیل داده‌اند و ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد می‌باشد که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای  دو پرسشنامه در حد قابل قبول بوده است و بالای70 درصد می باشد و یافته‏های به دست آمده حاکی از این امر است که بین مهارت‌های مدیران(فنی، ادراکی،انسانی) و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود داشته و از بین مؤلفه‌های مهارت‌های مدیران مؤلفه مهارت فنی بیشترین رابطه را با توانمندسازی کارکنان داشته است و در انتها نتیجه گیری می شود که هرگونه مهارتی، برای ارتقا نیاز به آموزش دارد. جهت افزایش سطح مهارتهای مدیران نیز تدوین برنامه‌های آموزشی مدون بسیار کارآمد خواهد بود. البته در این آموزش‌ها هرچند که آموزش‌های نظری لازم است، اما وجه عملی آموزش‌ها غالب باشد نیز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها: مهارت‌های مدیران، توانمندسازی

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.