بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی، مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

رشته: مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول
مقطع:کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: تابستان 1393
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

این پایان نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.