برنامه ریزی استوار تخصیص پهلوگاه در پایانه‌های کانتینری با لحاظ عدم قطعیت در زمان ورود کشتی‌ها

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
  فایلهای مرتبط

رشته: مهندسی عمران، گرایش برنامه‌ریزی حمل و نقل

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در برنامهریزی عملیات ساحلی در بنادر کانتینری، مسئله برنامهریزی پهلوگاهاست. به طوری که برنامه  پهلودهی کشتی‌ها تاثیر بسزایی در برنامه‌های جرثقیل‌ها ، محوطه ، انبار و مسیریابی کامیون‌ها دارد. در این رساله یک مدل ریاضی برای برنامهریزی پهلوگاه با هدف کمینه کردن مجموع تاخیر خروج  وزندار کشتیها از بندر پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی یک مدل ‌ خطی عدد صحیح مختلط به منظور  برنامهریزی استوار پهلوگاه با رویکرد مرکب و با زمان ورود دینامیک میباشد که قادر است به برنامهریزی همزمان چند پایانه در یک بندر بپردازد و همچنین تاثیر کانال دسترسی و تغییر عمق در کانال دسترسی در برنامهریزی پهلوگاه را در نظر بگیرد. به علاوه اینکه در برابر تغییرات ناشی از عدمقطعیتهای موجود در زمان ورود و زمان تخلیهوبارگیزی کشتیها تا حدودی استوار میباشد. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، بندر شهید رجایی به عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. مدل پیشنهادی در افق زمانی یک هفتهای با استفاده از نرمافزارهای تجاری و با روشهای حل دقیق در زمان مطلوبی (حداکثر 17 دقیقه) قابل حل میباشد. در مقایسهای که بین مدل پیشنهادی و یک مدل گسسته صورت گرفته است، نتایج نشان میدهد که مدل پیشنهادی به مقدار قابل توجهی زمان حضور کشتیها در بندر و زمان حل مسئله را کاهش میدهد. آزمایشهای مختلفی نیز برای تحلیل و بررسی تاثیر عوامل مختلفی چون تعداد تقسیمات منابع پهلوگاهی، وزنهای اهمیت کشتیها و عمق کانال دسترسی بر مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایش مربوط به ارزیابی استواری مدل نسبت به عدمقطعیتهای موجود در مسئله، نیز نشان داد که با استفاده از رویکرد پیشنهادی میتوان انحراف زمان خروج کشتیها و انحراف مکان پهلوگیری کشتیها از برنامه اصلی بر اثر عدمقطعیتهای موجود را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

 کلمات کلیدی: عملیات ساحلی، برنامه­ریزی پهلوگاه، تخصیص پهلوگاه، برنامه­ریزی استوار، حملونقل دریایی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.