بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مجتمع بندر شهید رجایی

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

رشته:مدیریت بازرگانی، گرایش تحول 

مقطع:کارشناسی ارشد 

سال دفاع: 1393

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد قشم

 

چکیده:

امروزه محیط سازمان از پیچیدگی و شدت رقابت فراوانی برخوردار است. لذا، سازمان نیازمند نیروی انسانی پویا و منعطف برای پاسخ گویی به این پیچیدگیهاست. این تحقیق، هوش هیجانی را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در ایجاد نیروهای انسانی پویا در سازمان معرفی نموده و نقش کیفیت زندگی کاری را در بهبود هوش هیجانی نیروهای سازمانی مورد بررسی قرار داده است.  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان مجتمع بندر شهید رجایی می باشند. که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای برابر با 280 نمونه محاسبه گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات اندازه گیری و ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به طور کامل فرضیات تحقیق را مورد تأیید قرار داده است. در این بررسی‌ها ابعاد هوش هیجانی (متغیرهای خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) رابطه مثبت و معنی‌داری با کیفیت زندگی کاری  کارکنان دارد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط، کیفیت زندگی کاری.

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.