بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و جذابیت ادراک شده نام تجاری کارفرما

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

 

چکیده:

 بندر امیرآباد، به منظور رقابت با بنادر منطقه نیازمند توجه به بازاریابی درونی و جذابیت محیط کار برای کارکنان خود می باشد. انجام چنین تحقیقاتی می تواند تا حدودی به برنامه ریزی بهتر و مناسب تر در این زمینه یاری نماید. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین  بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما دربین کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد می باشد .نوع تحقیق کاربردی وروش تحقیق توصیفی،پیمایشی می باشد.متغیرهای تحقیق، شاخصهای بازاریابی درونی ،ترسیم چشم انداز،سیستم ارزیابی عملکرد ،آموزش کارکنان،هزینه روانشناختی یادگیری،سیستم پاداش،ارتباطات سازمان،مشارکت کارکنانو شاخصهای جذابیت نام تجاری کارفرما،ارزش اجتماعی،ارزش بازار،ارزش اقتصادی،ارزش کاربردی،ارزش همکاری،و محیط کار می باشند. جامعه آماری پژوهش ، کلیه کارکنان بندر امیرآبادبه تعداد 273 نفر  بودند. روش  نمونه برداری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه به تعداد 159 نفر تعیین گردیده است. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق،پرسشنامه می باشد که از روایی و اعتبار لازم برخوردار است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار و نمودار فراوانی) و برای تائید و رد فرضیات پژوهش از روش آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کولموگورف اسمیرنوف) استفاده شده است.یافته های پژوهش عبارتند از  : میان بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما در کارکنان بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیراباد رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته وبیشترین تاثیر متعلق به سیستم ارزیابی عملکرد سازمان و کمترین تأثیر مربوط به سیستم مشارکت کارکنان بوده است.

کلید واژه ها : بازاریابی درونی،  جذابیت ادراک شده،  نام تجاری کارفرما،  بندر امیرآباد  

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.