بررسی و مقایسه عملکرد کارگران خن کار با رویکرد (I.L.O.) جهت ساماندهی شرایط موجود این کارگران در بندر امام خمینی(ره) با روش (A.N.P.)

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

رشته: دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1392

دانشگاه  علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

چکیده:

شاخص های متعددی به منظور تعیین عملکرد و کارآیی و همچنین ارزیابی موقعیت هر بندر نسبت به بنادر دیگر تعریف شده که به طور مستمر از سوی مدیران بنادر مورد استفاده قرار می گیرد . در این میان این شاخص ها، مدیریت و بکارگیری پرسنل متخصص، کار آزموده ، سالم و با انگیزه و مهمتر از همه توجه به ارتقاء و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت مکمل اصلی و ضامن موفقیت بنادر در رقابت بر سر کالا و سرمایه است. لذا در این پژوهش تلاش گردیده است با توجه به مسائل و مشکلات رایج کارگران خن کار در بنادر کشور از جمله نداشتن پوشش بیمه ای مناسب ، تجهیزات ایمنی کافی ، فقدان آموزشهای ایمنی لازم، پائین بودن حقوق و دستمزد و سایر مشکلات مشابه اقدام به شناسایی نقاط ضعف ها و تلاش در جهت حل این مشکلات صورت پذیرد که این امر با استفاده از تهیه پرسش نامه و رتبه بندی هر یک از عوامل فوق با استفاده از مدل ANP و بکارگیری نرم افزارSupper decision صورت پذیرفته است. در این پژوهش که با مطالعه موردی در خصوص کارگران خن کار در بندر امام خمینی (ره) انجام پذیرفته است، سعی شده تا با توجه به الزامات قوانین کارگری کشور در مناطق ویژه اقتصادی و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق ویژه اقتصادی کشور اقدام به ارائه راهکارهایی مدون جهت بهبود شرایط کاری و معیشتی این کارگران گردد. بر اساس نتایج به دست آمده براساس هدف اصلی پژوهش، از میان معیارهای اصلی پرسش نامه معیار پوشش بیمه ای کارگران با وزن نرمال 0.181 در اولویت اول و در میان زیر معیارها نیز، زیر معیار پرداخت حقوق به موقع کارگران پس از هر روز کاری با وزن نهایی 0.0618 در اولویت اول قرار گرفت. همچنین مطابق نتایج بدست آمده مشخص گردید که با انتقال مسئولیت تامین نیروهای کارگران خن کار از انجمن صنفی کارگران به شرکت ها و تعاونی های تامین نیروی انسانی که می بایست مطابق با قوانین کار در مناطق ویژه اقتصادی زیر نظر اداره اشتغال فعالیت نمایند می توان گامی موثر در جهت هماهنگ سازی قوانین مطابق با قوانین سازمان جهانی کار و همچنین بهبود شرایط کارگران خن کار در این بندر و نیز سایر بنادر کشور برداشت.

کلمات کلیدی: کارگران خن کار، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.