تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهره وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

 

رشته: مدیریت برنامه ریزی درسی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1390

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد چالوس

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش ضمن  خدمت در ارتقاء بهره وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی انجام شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جامعه آماری تحقیق متشکل از مدیران، کارشناسان مسئول، کارشناسان ومتصدیان بنادر نوشهر، انزلی، امیرآباد، وترکمن(  N= 360) بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و در مجموع 186 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از« آزمون t » و «ویلکاکسون» استفاده شده است.نتایج نشان داد که دوره های آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وری و مدیریت دانش کارکنان بنادر شمالی مؤثر بوده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تفاوت قابل ملاحظه ای بین میانگین مدیریت دانش و بهره وری قبل از آموزش و مدیریت دانش و بهره وری بعد از آموزش وجود دارد و این نشان دهنده اثر آموزش ضمن خدمت بر روی مدیریت دانش و بهره وری می باشد.وتفاوت قابل ملاحظه ای بین بهره وری قبل از آموزش و بهره وری بعد از آموزش وجود دارد و این نشان دهنده اثر آموزش ضمن خدمت بر روی بهره وری می باشد.و میانگین مدیریت دانش بعد از آزموزش از مدیریت دانش قبل از آموزش بیشتر است.

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمت، بهره وری، مدیریت دانش،کارکنان

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.