بررسی نقش گردش شغلی بر تعهد شغلی و عملکرد کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

 

رشته: مدیریت دولتی، گرایش تحول

مقطع:کارشناسی ارشد 

سال دفاع: 1393

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد بناب

 

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر بررسی نقش گردش شغلی با تعهد و عملکرد  شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. برای این منظور گردش شغلی با مطالعه کتب، مقالات متعدد و کسب نظر کارشناسان امر، و طبق دیدگاه سعادت(34،1384) در سه بعد ارتقاء(ترفیع) انتقال و تغییر محل خدمتی(افقی) تنزیل درجه (پایین) و تعهد شغلی بر اساس نظریه بلاو و عملکرد شغلی بر اساس نظریه  پاترسون تعریف گردیده و تعیین نقش گردش شغلی با تعهد و عملکرد  شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور هدف اصلی تحقیق بوده در این راستا دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد که تعداد آنها1057 نفر است.  حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 282 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، یک پرسشنامه محقق ساخته گردش شغلی و دو پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی بلاو و عملکرد شغلی پاترسون است که شامل 45 سوال می باشد. پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری و توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ها، از آمار توصیفی و پس از تعیین نرمال نبودن داده ها بوسیله آزمون کلموگروف- اسمیرنف، در  سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق ،از آزمون اسپرمن و رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین گردش شغلی و تعهد و عملکرد -شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور رابطه معنی داری وجود دارد و بر اساس آزمون رگرسیون بعد وابستگی حرفه ای ابعاد تعهد شغلی کارکنان بیشترین تاثیرپذیری از متغیر مستقل گردش شغلی را به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی : گردش شغلی ، تعهد شغلی، عملکرد شغلی

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.