تدوین استراتژی های مدیریت زیست محیطی بندر و منطقه آزاد چابهار با استفاده از روش SWOT

 ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

رشته: برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

مقطع:  کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

 

چکیده

مدیریت محیط زیست فرآیند تصمیم گیری در راستای تنظیم آن دسته از فعالیت های بشری است  که بر محیط زیست تأثیر دارند ، به گونه ای که ظرفیت های قابل تحمل محیط زیست برای توسعه بشری مختل نگردد. سواحل چابهار به دلایلی مانند وجود منابع غنی طبیعی و اکوسیستم های خاصی نظیر آبسنگ های مرجانی، اکوسیستم های غنی صخره ای و زیستگاه های لاک پشت های دریایی جز مناطق حساس دریایی به حساب می آیند که دارای ارزش حفاظتی بالایی بوده و از آنجا که فعالیتهای گسترده تجاری در مجاورت آنها انجام می شود، همواره نیاز به حفاظت و تدوین و اجرای اقدامات پیشگیرانه دارند.هدف از این پژوهش بررسی وضعیت فعلی محیط زیست منطقه مورد مطالعه و شناسایی نقاط ضعف و قوت محیط زیست در شرایط حاضر و همچنین فرصت ها و تهدیدهای آتی در منطقه است ، تا با ایجاد تغییراتی در روند مدیریت بتوان وضعیت محیط زیست را در منطقه مورد مطالعه بهبود بخشید. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی ، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها به شیوه مدل تحلیلی SWOT به بررسی وضعیت محیط زیست موجود و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت محیط زیست منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش FAHPو نرم افزار Expert Choice11 پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شکل میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای ، اسنادی ، پرسشنامه ای و استفاده از منابع سازمان های مربوطه بودند .جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کارکنان اداره و بنادر دریانوردی وسازمان منطقه آزاد چابهار می باشد. نمونه آماری تعداد105  نفربوده که از فرمول کوکران از جامعه آماری انتخاب شده است . نتایج حاصل از تحقیقات میدانی ، مدل تحلیلی و تجزیه و تحلیل ها در منطقه مورد مطالعه بیانگر این واقعیت است که بندر و منطقه آزاد چابهار از نظر عوامل درونی و عوامل بیرونی رویهم رفته با کسب امتیاز 679/4دارای قوت و فرصتهای زیادی است. کسب بیشترین امتیاز 66/0 نسبت به سایر استراتژی ها مؤید آن است که استراتژی SO (استراتژی تقویت نقاط قوت با توجه به فرصت ها ) دارای بیشترین اولویت است . بنابراین استراتژی های ما در منطقه از نوع تهاجمی ( توسعه ای ) خواهد بود .               

واژگان کلیدی: محیط زیست ،SWOT، FAHP ، منطقه آزاد ، بندر چابهار

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.