بررسی تاثیر رهبری اخلاق مدار و سرمایه اجتماعی بر ارتباط با مشتری( مورد مطالعه: مشتریان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، بندر آبادان)

 ۱۳۹۴/۰۵/۳۰

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز بین المللی خلیج فازس

 

چکیده :

هدف این مطالعه بررسی تاثیر رهبری اخلاق مدار و سرمایه اجتماعی بر ارتباط با مشتری در سازمان است. تحقیق حاضربر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه کارکنان سازمان بنادار خوزستان می باشد که یک نمونه 318 نفری از آنها بررسی گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بود. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 806/0 مورد تایید  قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد دو مرحله ای روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار AMOS16 تجزیه و تحلیل گردید. یافته های مطالعه نشان دادند که مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است و مطابق نتایج سبک رهبری اخلاق مدار و سرمایه اجتماعی بر روی ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری داشت.

واژگان کلیدی: سازمان بنادر، سبک رهبری اخلاق¬مدار، سرمایه اجتماعی، ارتباط با مشتری، مدل معادلات ساختاری

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.