بررسی حمل و نقل چند وجهی در بندر خرمشهر با رویکرد استراتژیک

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

رشته: دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 

 

چکیده:

 حمل و نقل چندوجهی یکی از زیر بخشهای صنعت حمل و نقل است  که از روشهای متنوع حمل و نقل در آن استفاده میشود.آنچه که قابل توجه است، برنامه ریزی برای استفاده کامل تر، مجموعه ای تر و مناسب تر با نیاز جامعه هدف و صرفه جویی در بسیاری از فرایندهای هزینه است.بنابراین این تحقیق با عنوان بررسی استراتژیک حمل و نقل چند وجهی در بندر خرمشهر صورت گرفته شده است.جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان بندر خرمشهر بوده و در روش نمونه گیری با توجه به حجم پایین نمونه و برابر بودن آن با اندازه جامعه ، از روش سرشماری استفاده شده است.روایی پرسشنامه تحقیق از نوع روایی محتوایی است که در این رابطه محتوای پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین دریایی و بندری بندر خرمشهر،استادان راهنما و مشاورین تحقیق قرار گرفته شد. به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده و میزان پایایی عوامل داخلی 86% و عوامل خارجی 78% به دست امده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و ماتریسهای برنامه ریزی استراتژیک استفاده شد. روش کار به این صورت بوده است ، که با استفاده از روایی محتوایی، ضمن انجام جلسات، پرسشهای مربوط به عوامل داخلی وخارجی مورد بررسی قرار گرفته و استخراج شده است.سپس به کمک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که به صورت موازی و هم زمان صورت گرفت ، نقاط قوت ، ضعف ، فرصت  و تهدید حمل و نقل چند وجهی در بندر خرمشهر مورد بررسی و با کمک ماتریس داخلی خارجی موقعیت استراتژیک بندر تعیین و سپس با کمک ماتریس سوات ، استراتژیهای مناسب بندر خرمشهر تدوین شده است.عوامل داخلی جهت شناسایی قوتها و ضعفها در پنج بعد مدیریتی ،ساختاری، عوامل انسانی و عوامل مربوط به فرایندهای مدیریتی مورد بررسی قرار گرفتند.همچنین عوامل خارجی در چهار بعد: اقتصادی ، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی-حقوقی و تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته اند تا فرصتها و تهدیدهای بندر جهت گسترش حمل و نقل چند وجهی استخراج گردد.نتایج ماتریس داخلی و خارجی نشان داده است موقعیت بندر در ناحیه تهاجمی قرار گرفته است.از نظر استراتژیک این بندر در موقعیت خوبی جهت استفاده از حمل و نقل چند وجهی قرار دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جایگاه رقابتی حمل و نقل چند وجهی،بندر خرمشهر،ماتریس SWOT

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.