بررسی مسیر ترانزیتی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) در کریدور بین‌المللی شمال و جنوب

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

رشته: دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

چکیده:

در شرایط کنونی یکی از شاخص‌های مهم تجارت بین‌المللی، ترانزیت و درآمدهای حاصله از آن است که به مفهوم سهیم شدن در بازار بین‌المللی حمل و نقل کالا و عبور از دروازه‌های تجارت بین‌الملل می‌باشد. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال - جنوب و شرق - غرب از امکانات بالقوه کشور است. باوجود توانمندی‌های ایران در این عرصه، متأسفانه بخش عمده ظرفیت ترانزیتی کشور که بیش از 30 میلیون تن در سال می‌باشد مورد استفاده قرار نگرفته است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی بررسی مسیر ترانزیتی بندر امام خمینی (ره) در کریدور بین‌المللی شمال - جنوب می‌باشد. در این تحقیق متغیرهایی همچون میزان ترانزیت، میزان سرمایه‌گذاری، میزان درآمد ترانزیتی و میزان درآمد صادراتی از داده‌های سال‌های 1388 تا 1392 انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق از نوع میدانی بوده که با استفاده از پرسش‌نامه صورت گرفته است. جامعه آماری صاحبان کالای ترانزیتی، شرکت‌های واسطه ترانزیتی و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به تعداد 45 نفر می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 30 نفر محاسبه شده و نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری تصادفی می‌باشد. ضریب پایایی پرسش‌نامه در روش میانگین آلفای کرونباخ برابر 74/0 بوده که این رقم نشان‌دهنده آن است که پرسش‌نامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار می‌باشد. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد قرار گرفتن بندر امام خمینی(ره) در کریدور شمال - جنوب بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد درآمدهای دریایی و بندری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) مؤثر بوده است.

واژگان کلیدی: ترانزیت، مسیر، بندر امام خمینی(ره)، منطقه ویژه، تجارت، سرمایه‌گذاری.

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.