شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او.تی(BOT) (مطالعه موردی: بندر فریدونکنار)

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رشته: مدیریت دولتی

مقطع:کارشناسی ارشذ

سال دفاع: 1390

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

چکیده:

روش بی.او.تی به عنوان  یک روش مناسب جهت تامین مالی پروژه های زیر بنایی، که به شدت مورد نیاز جامعه بوده مورد توجه دولت ها قرار گرفته است چرا که نه تنها مشکلات عدیده دولت مانند استقراض، تامین مالی، ریسک پروژه و غیره راحل می کند، بلکه باعث فرصت جدید سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال می شود. هدف تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او.تی (مطالعه موردی بندرفریدونکنار) بوده است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق 110نفر از کارشناسان و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او. تی پرداخته است. روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از آزمون کرونباخ برای قابل قبول بودن و پایایی پرسشنامه و آزمون دو جمله ای برای بررسی هریک از سوالات و گزینه های مربوط به آنها و آزمون فرید من جهت رتبه بندی گزینه ها می باشد. نتایج آزمون  دو جمله ای نشان داد که مهم ترین عوامل موفقیت قراردادهای بی.او.تی در بندر فریدونکنارشامل :  تسیم مناسب ریسک،  پیشنهاد مالی، چهارچوب قراردادها، انتخاب پروژه مناسب، نقش دولت، شرکای کنسرسیوم،  راه حل فنی وروند مناقصه می باشد. نتایج آزمون فریدمن در  اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای بی.او.تی، به ترتیب شامل: چهار چوب قراردادها، پیشنهاد مالی، نقش دولت، انتخاب پروژه مناسب، تسهیم مناسب ریسک ، شرکای کنسرسیوم، راه حل فنی و روند مناقصه می باشد. در نتیجه با بکارگیری نتایج به دست آمده، قراردادهای بی.او.تی می تواند به عنوان یکی از روش های مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیر بنایی باعث هد ایت سرمایه های بخش خصوصی به طرف طرح های زیر بنایی و استفاده از مدیریت کارای بخش خصوصی برای توسعه پروژه های زیر بنایی از جمله بنادر گردد که در نتیجه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

کلمات کلیدی: شناسایی، اولویت بندی، موفقیت، بی.او.تی

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.