رابطه هوش هیجانی وسرمایه اجتماعی، مطالعه موردی: اداره بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

 

رشته: مدیریت دولتی، گرایش مالی دولتی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1392

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. کلیه کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد به تعداد 255 نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل می¬دهند که 153 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه¬های هوش هیجانی (سیبریا شیرینگ، 1996) و پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای مدل سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998) می باشند. پایایی پرسشنامه¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.931 و 0.855 محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی کارکنان افزایش یابد، سرمایه اجتماعی سازمان نیز افزایش خواهد یافت.همچنین بین ابعاد هوش هیجانی (خودانگیزی، خودآگاهی و خودکنترلی ) با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین ابعاد هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، سرمایه اجتماعی ، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.