سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ابزار لایب کوال

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1392

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد تنکابن

چکیده

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان شاهراه ارتباط آبی اقتصاد کشور، نیازمند بررسی وضعیت خدمات کتابخانهها و اطلاع رسانی است. هدف : سنجش کیفیت خدمات کتابخانههای تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ابزار لایب¬کوال شامل سنجش سه مؤلفه، فضا، کارکنان و منابع از نظر میزان خدمات دریافت شده و خدمات مورد انتظار کاربران است. روش شناسی : این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده  و جامعه آماری آن شامل 5188 نفراز کارکنان بنادرانزلی ، امیرآباد ، نوشهر، رجایی ، امام، بوشهر و سازمان مرکزی (تهران) است و نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقهای و روش گردآوری داده ها ‌‌، پرسشنامه استاندارد لایب-کوال است. یافته ها: یافتهها نشان می¬دهد که بر اساس فراوانی گویههای مولفه کارکنان، عامل رفتار شناسی‏‏، ادب و تواضع8/102 درصد ، بالاترین سطح و عامل دانش کافی با 6/46 درصد ،پایین سطح را دارا است. گویه های مربوط به فضا از سطح انتظارات کاربران کمتر است . در این مولفه عامل وجود فضای آرام با 3/92 درصد بالاترین سطح و عامل وجود فضای مناسب کار گروهی با 75 درصد پایین ترین سطح را دارا می باشد . در گویه‌های مربوط به منابع در تمامی موارد ، خدمات ارائه شده با سطح انتظارات کاربران با اختلاف قابل ملاحظه ای پایین می باشد . در این مولفه عامل وجود وب سایت کتابخانه ای با 50 درصد کمترین سطح و عامل وجود مجلات چاپی با 85 درصد بالاترین سطح را دارا می باشد . نتایج: نتایج نشان میدهدکه ‌ در کتابخانههای سازمان بنادر و دریانوردی در سه مولفه کارکنان، فضا و منابع، بین سطح انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده فاصله معنیداری وجود دارد. نکته قابل توجه در خصوص مولفه کارکنان‏، این است که در عامل تواناییتخصصی فاصله بین انتظارات کاربران و خدمات ارائه شده بیشتر مشاهده میشود. در مورد مولفه منابع بین سطح انتظارات و خدمات ارائه شده در خصوص منابع الکترونیکی، وجود وب سایت کتابخانهای و ابزارهای تسهیل کننده ،فاصله معنیدار نسبت به منابع چاپی  وجود دارد. مولفه فضا، فاصله بعیدی با سطح انتظارات کاربران دارد.

کلیدواژه ها: کتابخانه های سازمان بنادر و دریانوردی ایران، کاربران کتابخانه ها، کیفیت خدمات، لایب-کوال، شکاف بین انتظارات و خدمات.

 این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.