بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت و محافظه کاری در حسابداری

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رشته: حسابداری

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1392

دانشگاه  گیلان

چکیده:

در این تحقیق اثر نقش محافظه کاری حسابداری در پیش بینی های جانبدارانه مدیریت در جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی احمد و دولمن (2012)، موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت هایی جمع آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 تا 1390 به مدت 10 سال سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . یافته های این تحقیق حاکی از عدم رابطه بین محافظه¬کاری حسابداری و خوش  بینی مدیریت است.

واژه‌های کلیدی: خوش بینی، محافظه کاری، بورس، رگرسیون

 

 این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.