ارائه الگوی یادگیری سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش برای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رشته: مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1392

سازمان مدیریت صنعتی، نمایندگی گیلان

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر ، تبیین رابطه بین مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و ارائه راه کارهایی برای بهبود یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان از طریق اجرای مدیریت دانش بوده است . روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد . جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان است که تعداد نمونه آماری این تحقیق 97 نفر می باشد . ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 47 سوال می باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 979/0 حاصل گردید است . جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مثل میانگین ، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و برای آزمودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسن  و رگرسیون خطی چندگانه از نرم افزار SPSS 20 استفاده شده است . در تحقیق حاضر برای مدیریت دانش ( متغیر مستقل ) شاخص های 1- شناسایی دانش 2- کسب دانش  3- توسعه دانش 4- توزیع دانش 5- بهره برداری از دانش 6- نگهداری دانش در نظر گرفته شده که تاثیر هر کدام از آن ها بر یادگیری سازمانی ( متغیر  وابسته ) در جامعه آماری کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان بررسی می شود . برابر نتایج بدست آمده فرضیه اصلی و تمام فرضیات فرعی این پژوهش تایید شده و تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی مثبت است . پس از آزمون به کمک رگرسیون چندگانه ، بطور همزمان بین متغیر های مستقل و متغییر وابسته تحقیق،مشخص گردید که ، 1/83 درصد از تغییرات یادگیری سازمانی ،تحت تاثیر متغیر های کسب دانش ، بهره برداری دانش و توزیع دانش می باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش ، توزیع دانش، بهره برداری از دانش، نگهداری دانش،اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان

 

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.