بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۰

رشته: مدیریت بازرگانی،گرایش تحول

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد قشم

چکیده:

مدیریت یک سازمان یکی از چالشهای مهم دنیای سازمان فعلی و آینده به شمار می آید و این به آن دلیل است که جهت دهی مسیر سازمان از طریق تفکر و عمل مدیران، امکانپذیر است. یکی از شایستگی های محوری که موجب موفقیت سازمان میشود، هوش مدیران است مدیران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفه شان را به طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانند. از دیدگاه آمرام و دریر  هوش معنوی شامل پنج بعد شعور و خودآگاهی، موهبت، معناداری، تعالی جویی و حقیقت می باشد که عملکرد کارکنان متاثر از هوش معنوی می باشد. در این راستا محیط های کاری سازمان های دولتی نیز در قلمرو عمومی قرار می گیرند و بهبود تعهد سازمانی آنها (شامل ابعاد تعهد سازمانی عاطفی، عقلایی، هنجاری و عاطفی)  نقش بسزایی در ارتقاء نحوه ارائه خدمات به شهروندان دارد. لذا با توجه به این دو مفهوم، هدف این تحقیق بررسی تاثیر هوش معنوی در محیط های کاری سازمان بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان بر تعهد سازمانی کارکنان می باشد که قلمرو مکانی تحقیق بندر شهید رجایی و قلمرو زمانی تحقیق شش ماهه اول سال 1393 می باشد. نتایج نشان داد که در مجموع هوش معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی  استان هرمزگان تأثیر دارد. بعبارت دیگر نتیجه این تحقیق دلالت بر آن دارد که برخورداری مدیران از هوش معنوی موجب تعالی و ارتقاء عملکرد کارکنان می شود و توجه به هوش معنوی مدیران در سازمان نقطه قوتی بر بهبود تعهد سازمانی کارکنان می باشد.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، تعهد سازمانی، بندر شهید رجایی، سازمان بنادر

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.