بررسی رابطه مدیریت دانش و تفکر استراتژیک کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

رشته: مدیریت مالی

مقطع کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن با تفکر استراتژیک کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با حداقل تحصیلات فوق دیپلم به تعداد 196 نفر بوده که از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 133 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های مدیریت دانش تعدیل یافته بهات (2001) با 38 پرسش و ظرفیت تفکر استراتژیک با 15 پرسش می‌باشد؛ جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری (ظاهری) استفاده شده و میزان پایایی دو پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 970/0 و 885/0 بدست آمده است. به منظور بررسی فرضیه‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS V21.0 از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنی‌داری بین مدیریت دانش و مؤلفه‌های آن کسب، خلق، ثبت، انتقال و کاربرد دانش با تفکر و استراتژیک کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش، تفکر استراتژیک، بندر نوشهر، فریدونکنار

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.