استفاده از داده‌های اجتناب مالیاتی به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی ناتوانی مالی (ورشکستگی) شرکت‏ها

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

رشته:حسابداری

مقطع:کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم

چکیده 

این تحقیق به بررسی محتوای  اطلاعاتی اجتناب مالیاتی شرکت‏هایی می پردازد که در معرض خطر درماندگی و ناتوانی مالی می باشند. به صورت خاص در این تحقیق، امکان استفاده از تفاوت دفتری مالیات به عنوان شاخصی برای پیش بینی درماندگی و ناتوانی مالی شرکت‏ها بررسی شده‏ است. نمونه تحقیق متشکل از 71 شرکت ناتوان مالی و 71 شرکت غیر ناتوان مالی به عنوان نمونه کنترل در طی دوره زمانی 1381-1390 است. نتایج حاصل از آزمون‏های تک  متغیره نشان داد می‏توان تفاوت معناداری بین اجتناب مالیاتی شرکت‏های ناتوان مالی و نمونه کنترلی در بازه زمانی سه سال پیش از وقوع ناتوانی مالی مشاهده نمود. این تفاوت در سال پیش از ناتوان مالی به حداکثر مقدار خود می‏رسد. همچنین، مدل پیش بینی ناتوانی مالی که با استفاده از رگرسیون لجستیک ساخته شد نشان داد که می‏توان از اجتناب مالیاتی شرکت‏ها به عنوان متغیر پیش‏بینی کننده ناتوانی مالی استفاده نمود و این متغیر عملکرد مدل‏ را به شکل معناداری بهبود می‏بخشد.

کلمات کلیدی: پیش‏بینی ناتوانی مالی؛ اجتناب مالیاتی؛ رگرسیون لجستیک؛ تفاوت دفتری مالیات

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.