بررسی راهکار های افزایش جذب و پهلو گیری کشتیهای تجاری در بندر بوشهر

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

رشته: مهندسی حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحد بندر عباس

چکیده :

موضوع این تحقیق، بیان و ارائه راهکارها و رهنمودهایی است که باعث افزایش جهت جذب کشتیهای تجاری و در نتیجه افزایش پهلوگیری آنها در بنادر کشور بطور عام و بندر بوشهر بطور خاص می گردد. تحلیل مناسب و اتخاذ تصمیمات اثربخش و صحیح در زمینه مسائل بندری و تخلیه و بارگیری  میتواند در رونق بازار کشور اثرگذار باشد. تصمیم گیری صحیح در این زمینه نیازمند آگاهی و شناخت شاخصه های مهم از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد. بنابراین انجام پژوهش برای شناخت این شاخص ها و اطلاعات از جمله ضروری ترین پژوهش ها برای تحلیلگران و تصمیم گیران و متخصصان در این زمینه می باشد. هدف این تحقیق، شناخت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در میزان پهلوگیری کشتی های تجاری و شناخت محدودیتهای مختلفی که کشتیهای تجاری خارجی برای پهلوگیری در بنادر ایران دارند و همچنین محدودیتها و موانعی که بنادر داخلی جهت ارایه خدمات مناسب به این کشتیها دارند و ارائه رهکارهایی جهت غلبه بر این موانع می باشد. از آن جایی که هدف از اجرای این تحقیق بررسی راهکارهای ، در جذب و پهلوگیری کشتیهای تجاری در بنادر بوشهر می باشد، لذا از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و جذب و پهلوگیری کشتی های تجاری در بنادر بوشهر رابطه معناداری وجود دارد لذا می توان گفت که رابطه مثبت و قوی بین آن دو برقرار می باشد بنابراین عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جذب و پهلوگیری کشتی های تجاری در بنادر بوشهر تأثیرگذارند و این یافته را می توان با اندکی اغماض در سایر بنادر ایران نیز تعمیم داد و با اندکی خوش بینی می توان ادعا کرد که این عوامل در جذب و پهلوگیری کشتی های تجاری در سایر بنادر ایران نیز مؤثرند.

واژگان کلیدی: جذب و پهلوگیری، کشتی های تجاری

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.