شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمند سازی و رضایت شغلی(مورد مطالعه کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

 رشته: مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

چکیده:

این پایان نامه حاصل تحقیقی پیرامون شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی میباشد که برای انجام آن از روش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 750 نفر میباشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 256 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و بطور تصادفی انتخاب شده تا به سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2000)، توانمندسازی اسپریتزر(1995) و رضایت شغلی ویسوکی و کروم(1991) پاسخ دهند. محقق برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار spss و روش تعیین ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصله از فرضیههای تحقیق نشان داد که همه ابعاد فرهنگ سازمانی (رسالت، سازگاری، درگیر شدن در کار، انطباقپذیری) بر توانمندسازی و توانمندسازی بر رضایت شغلی تأثیر دارند.

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.