بررسی رابطه بین اعتماد سازی و توانمند سازی کارکنان، مطالعه موردی بندر نوشهر

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
  

رشته:مدیریت دولتی، تحول

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده :

هدف از تحقیق حاضرشناسایی رابطه بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی  و در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی جای دارد و  جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان بندر نوشهر و فریدونکنار می باشد   و براین اساس تعداد نمونه آماری برابر با   207 نفر می باشد که این تعداد از جدول مورگان استخراج شده است. از طریق نرم افزار spss و اکسل و همچنین از آزمون های آلفای کرونباخ و کولموگروف و آزمون همبستگی و آزمون دو جمله ای استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای 4 فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مولفه های اعتماد سازمانی  و توانمندسازی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران رابطه وجود دارد .به مدیران سازمان پیشنهاد می شود برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات در سازمان میزان یکپارچگی و قابلیت اتکا و شایستگی  و تعهد را در سازمان افزایش دهند تا زمینه را برای افزایش توانمندسازی کارکنان در سازمان فراهم کنند

واژگان کلیدی: توانمندسازی، اعتمادسازی، اداره بندر

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.