رابطه ویژگی های شغلی با از خود بیگانگی شغلی و نقش تعدیلی ادراک از حمایت سازمانی در اداره کل بنادر و دریا نوردی استان مازندران

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

رشته: مدیریت دولتی، تحول

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شغلی با از خود بیگانگی شغلی و نقش تعدیلی ادراک از حمایت سازمانی در اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در سال 1393 به تعداد 406 نفر تشکیل داد که از این میان با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه تعداد 196 نفر انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر سه پرسشنامه  ویژگی های شغلی واگنر (1995)، پرسشنامه از خود بیگانگی در کار از هوی و همکاران (1990) و پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) بود که روایی صوری هر سه پرسشنامه با نظر استاد راهنما و چند نفر از اعضای جامعه آماری تایید شد. در این پژوهش ضریب پایایی با استفاده از نرم افزار Spss   برای پرسشنامه ویژگی شغلی 89% ، برای پرسشنامه از خود بیگانگی در کار 91% و حمایت سازمانی ادراک شده 84% برآورد گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج حاصله از سوال اصلی پژوهش نشان داد که ادراک از حمایت سازمانی می تواند رابطه بین ویژگی های شغلی و از خود بیگانگی در شغل را تعدیل کند. همچنین بین بعد تنوع شغلی با از خود بیگانگی در کار (r=0/156, p<0/04) ، بازخورد شغلی با از خود بیگانگی در کار  (r=0/159, p<0/044)، تنوع شغلی با ادراک از حمایت سازمانی(r=0/252 , p<0/001)  ، ماهیت شغلی با ادراک از حمایت سازمانی(r=0/128 , p<0/034)  اهمیت شغلی با ادراک از حمایت سازمانی(r=0/396 , p<0/001)  ، استقلال شغلی با حمایت سازمانی(r=0/432 , p<0/001)  ، بازخورد شغلی با حمایت سازمانی(r=0/285 , p<0/001)  رابطه معنی دار و مستقیم وجود داشت. به علاوه نتایج نشان داد بین حمایت سازمانی ادراک شده و از خود بیگانگی در شغل(r=-0/428 , p<0/001) ، ماهیت شغلی با از خود بیگانگی در کار r= -0/138 , p<0/03)  )، اهمیت شغلی با از خود بیگانگی در کار(r=-0/405 , p<0/001)  و استقلال شغلی با از خود بیگانگی در کار(r=-0/171 , p<0/003)  )رابطه معنی دار و معکوس وجود  داشت.

واژگان کلیدی: ویژگی های شغلی، ابعاد ویژگی های شغلی، از خود بیگانگی در کار، ادراک از حمایت سازمانی

 این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.