بررسی نقش آمیخته بازاریابی خدمات در جذب مشتریان منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

رشته: مدیریت اجرایی، گرایش بازاریابی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات بوشهر

چکیده:

منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر بدون شک مهمترین بنگاه اقتصادی شهر بوشهر و استان از حیث اشتغالزایی و وابستگی اقشار گوناگون مردم به آن میباشد جایگاه مهم این تشکیلات و وجود بنادر داخلی و خارجی رقیب ایجاب میکند تا مسئولین منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر احتمام  ویژه ای به چگونگی ارائه خدمت به مشتریان متنوع آن داشته و با بررسی مستمر نقاط قوت و ضعف این بنگاه اقتصادی در پویایی هر چه  بیشتر آن همت به گمارند. این تحقیق برآن است تا ضمن بررسی نقش آمیخته بازاریابی خدمات در جذب مشتریان منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر میزان تاثیر هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در این جذب شناسایی و اولویت بندی نماید. این تحقیق ابتدا توانمندیهای منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر مورد ارزیابی قرار داده و نقش هر یک از اجزاء آمیخته بازاریابی خدمات در جذب مشتریان بندر بوشهر تعیین و نقاط ضعف و قوت بندر   را در ارائه هر یک از این اجزاء رامشخص نموده است.روش جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و به صورت طیف لیکرت انجام شده و تجربه آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی به اجرا درآمده است.در سطح توصیفی از شاخص های آماری میانگین انحراف معیار و واریانس ودیگر مولفه های آماری توصیفی استفاده شده ،در سطح آمار استنباطی از ظریب همبستگی و T test  استفاده شده است.تحلیل های آماری به کمک نرم افزار SPSS  انجام گردیده. جامعه آماری این تحقیق دربر گیرنده مشتریان اصلی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر بوده و نتیجه بدست آمده در دو طیف پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:  منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر آمیخته بازاریابی ، مشتری، خدمات، جامعه آماری

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.