بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری جهت پذیرش کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی خدمه شناورهای صیادی (STCW-F) توسط کشور جمهوری اسلامی ایران

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
رشته: دریانوردی، گرایش حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع: 1393

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

موضوع تصمیم گیری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون های بین المللی در شرایط زمانی خاص، همیشه یکی از دغدغه های کشورها بوده است. یکی از کنوانسیون های بین المللی دریایی که کشورهای زیادی از جمله کشور عزیزمان ایران به دلایل مختلف تا کنون آن را نپذیرفته و به آن ملحق نشدهاند، کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی خدمه شناورهای صیادی موسوم به STCW-F می‌باشد. باتوجه به آمار نگران کننده تلفات انسانی ناشی از حوادث شناورهای صیادی در دنیا به لحاظ پایین بودن سطح دانش و صلاحیت خدمه این گونه شناورها، خسارات مالی قابل توجه و همچنین آلودگی محیط زیست دریایی، این کنوانسیون از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از جانب دیگر عدم آمادگی بسیاری از کشورهای دنیا بدلیل وضعیت خاص جامعه فعال در بخش صیادی، پذیرش این کنوانسیون را با مشکل مواجه ساخته است. هدف از این تحقیق، بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر در تصمیم گیری در خصوص پذیرش کنوانسیون STCW-F و در نهایت کمک به تصمیم گیران در این زمینه می باشد. این تحقیق در پنج فصل شامل کلیات تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات تهیه و تدوین گردیده است. در مراحل انجام تحقیق ابتدا عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش این کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظرات کارشناسان مرتبط مشخص شده و سپس این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در پایان با انجام مقایسه زوجی، وزن هر یک از آنها جهت کمک به تصمیم گیرندگان تعیین گردید. از میان چهارده عامل یا معیار اولیه، نهایتاٌ هفت عامل مهم و مؤثر توسط متخصصان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رابطه با پذیرش کنوانسیون STCW-F، عامل " لزوم ارتقاء استانداردهای آموزشی و صلاحیت خدمه شناورهای صیادی " بیشترین وزن (189/0) را به خود اختصاص داد و در رابطه با عدم پذیرش کنوانسیون موصوف، عامل " هماهنگی بین ارگان های ذی ربط " با وزن 299/0 در رتبه اول قرار گرفت.

کلمات کلیدی: کنوانسیون STCW-F، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شناورهای صیادی، تصمیم گیری.

 این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.