بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تخلیه و بارگیری بهینه کالای فله دربندرخرمشهر براساس فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

رشته: حمل و نقل دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

تنوع کالاهای تجاری باعث شده تا شرکتهای بزرگ حمل ونقل به فکر حمل انواع کالاها متناسب با نیازمشتریان از سراسر جهان باشند و دراین بین حمل کالای فله توسط شرکتهای کشتیرانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. روش تحقیق کاربردی می باشد و به منظور رد یا تایید فرضیه های تحقیق پرسشنامه ای با 33 سوال براساس طیف لیکرت با ضریب آلفای کرونباخ 94.1% و تایید روایی با نظر استاد راهنما و مشاور،  در میان گروه، 58  نمونه ای از جوامع 150 نفری مدیران،  مسئولین و کارشناسان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده بودند توزیع شده است؛  سپس با نتایج حاصل از پرسشنامه اول پرسشنامه دوم جهت رتبه بندی عوامل تاثیرگذار میان همان نمونه آماری توزیع و جمع آوری گردید. در فصل چهارم داده های حاصل از پرسشنامه ها با کمک نرم افزار SPSS و EXCEL و Expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار می  گیرد؛ با استفاده از آزمون آمار توصیفی به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه پرداخته می شود با کمک آمار استنباطی برای رد یا تایید فرضیه از آزمون t تک نمونه ای و برای رتبه بندی عوامل تاثیرگذار از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می گردد. نهایتا در فصل پنجم به نتایج و پیشنهادات ارائه می گردد؛  نتایج حاصل از تحقیق کلیه فرضیه ها را مورد تایید قرار داده است و نشان می دهد عامل وضعیت اسکله و کانال دسترسی ، انبار و محوطه، ترمینال و اپراتور،  اتصال به شبکه ریلی،  قوانین و مقررات،  تجهیزات مدرن و هوشمند،  حمل و نقل چند وجهی ، صاحبان کالا،  امتیاز منطقه آزاد اروند،  تعرفه های گمرکی وبندری  و شرکتهای کشتیرانی عوامل تاثیرگذار بر تخلیه وبارگیری ُ بهینه کالا در بندر خرمشهر می باشند.

واژه های کلیدی: کالای فله،  حمل و نقل دریایی،  بندر خرمشهر، تخلیه و بارگیری،  فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.