طراحی مدل نظام بازمهندسی فرایندها با رویکرد چابکی از طریق شبیه سازی در سازمان بنادر و دریانوردی

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

رشته: مدیریت بازرگانی

مقطع:دکتری

سال دفاع:1393

دانشگاه پیام نور

چکیده:

 امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. سازمان‌ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و برای این منظور لازم می دانند نسبت به مهندسی مجدد فرایند کسب وکار خود اقدام نمایند. پژوهش حاضر به طراحی مدل مهندسی مجدد فرایند با رویکرد چابکی در سازمان بنادر و دریانوردی می پردازد. در ابتدا به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شد. مجموعه  اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، برای محقق این امکان را  فراهم آورد تا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص‌های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید و سپس هر یک از متغیرهای ابعاد اصلی مدل با استفاده از روش دیماتل اولویت بندی شد. تحلیل مسیر از جمله روشهای چندمتغیره‌ای می باشد که روابط بین متغیرها را مطابق با واقعیتهای موجود، در تحلیل وارد می کند. با تعیین عوامل بازمهندسی فرایند کسب و کار بعنوان متغیرهای مستقل (عوامل فرهنگی، ارتباطات، متدولوژی، مدیریت پروژه، همسویی استراتژیک، فن آوری اطلاعات، رهبری، توانمندسازی، و مدیریت عملکرد)، اطلاعات لازم طی پرسشنامه هائی در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی جمع آوری گردید و در ادامه با کمک روش تحلیل مسیر اثرات این متغیرها را بر روی چابکی سازمان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان می‌دهند که متغیرهای رهبری و توانمندسازی با ضرایب استاندارد 60/0 و 51/0 نسبت به سایر متغیرها بیش ترین تأثیر را بر چابکی سازمان دارند و در نهایت با  بهره گیری از روش پویایی‌های سیستمی مدل نهایی طراحی شده و اثر عوامل مهندسی مجدد کسب و کار بر چابکی سازمان  ارزیابی می‌شود. لازم به ذکر است که بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل رفتار مدل، مدیران و کارشناسان مربوطه می‌بایست از فن آوری اطلاعات به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان بنادر و دریانوردی بهره گیری نمایند. در نهایت به سایر محققین پیشنهاد می‌گردد با توسعه مدل و اضافه کردن سایر متغیرهای کلیدی، به مدل واقعی تری دست یابند.

واژگان کلیدی: مهندسی مجدد فرایند کسب وکار، چابکی سازمان، روش تحلیل مسیر، پویایی سیستم

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.