تحلیل لرزه ای سکوی جاکت با استفاده از نرم افزار SACS

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

رشته: سازه های دریایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پایان نامه برای طراحی و مدل سازی سکوی جاکت از نرم افزار sacs استفاده گردید. با توجه به شرایط زلزله خیزی کشور، کنترل سکوهای ساخته شده در برابر پدیده ویرانگر زلزله ضروری می باشد. جهت برآورد تاثیر زلزله بر سازهو محاسبه پاسخ سازه در مقابل حرکت زمین در حین زلزله ، تخمین رفتار دینامیکی سازه ضروری می باشد. مدل سازی سکو که شامل مدل هندسی پایه وعرشه سکوی وشامل تیرهای اصلی وفرعی مهربندی های افقی ،مایل ، کانداکتور ها توسط نرم افزار sacs انجام شده است وتوسط بارهای گسترده ، بار نقطه ای ، فشاری ، هیدرودینامیکی ، هیدرواستاتیکی ، Marin Groth ، جریان وموج و... مورد بارگذاری قرار گرفته است. رفتار اندرکنش شمع با محیط خاکی اطراف آن وکنترل وطراحی شمع های سازه تحت وضعیت بارگذاری مورد تحلیل قرارمی گیرد.که برای مدل کردن خاک از منحنی های باربری جانبی خاک Y–P ، اصطکاکی خاک Z–T و اتکایی خاک Z–Q استفاده می گردد. به منظور کنترل کفایت مقاطع درنظر گرفته شده برای المانهای سازه های جکت وعرشه شامل پایه های اصلی آنالیز استاتیکی برای یک دوره ی 100 ساله بررسی شده است. بعد وارد فاز آنالیز دینامیکی می شویم . دراین مرحله با استفاده از نتایج مرحله قبل وتغییرات ایجادشده در نمونه مدل خطی سازی شده ی شمع وخاک را استخراج می نماییم . همچنین مقادیر ویژه برای استخراج پارامترهای دینامیکی سازه مورد تحلیل قرارمی دهیم. در مرحله آخر تحلیل لرزه ای برای بدست آوردن پاسخ دینامیکی زلزله می باشد. وبا استفاده از این نتایج وترکیب پاسخ دینامیکی زلزله با استاتیکی ، شمع های مورد بررسی را کنترل می نماییم.

کلمات کلیدی:سکوی جاکت، مدل سازی هندسی سکو،بارگذاری سکو، آنالیز استاتیکی، آنالیز دینامیکی،آنالیز زلزله،پاسخ دینامیکی سازه،

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.