بررسی عوامل موثر بر رسوب­گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بنادر (مطالعه موردی - بندر نوشهر)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

 رشته: مهندسی عمران، سازه های هیدرولیکی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رسوب گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر نوشهر بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری دادهها توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 22نفر از کارشناسان، صاحب نظران حوزه فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران (بندر نوشهر) و مهندسین مشاور همکار بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ می‌باشد؛ میزان پایایی پرسشنامه نیز از طریق بررسی سازگاری گزاره ها مورد تایید قرار گرفت. محقق با تدقیق در مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق، یافته‌های سایر محققین و مطالعات میدانی مهندسین مشاور همکار با سازمان بنادر، اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر رسوب‌گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر نوشهر را شامل پنج عامل تغییرات سطح آب دریای خزر، تغییرات خط ساحلی اطراف بندر، اجرای پروژه‌های طرح توسعه بندر، موقعیت مکانی بندر و جابه‌جایی رسوبات ساحلی دسته‌بندی نمود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری بر اساس تکنیک سلسله مراتبی (AHP) نشان داد که تغییرات سطح آب دریای خزر با میزان 336/0 دارای بیشترین تأثیر بوده، و تغییرات خط ساحلی اطراف بندر با میزان 262/0، جابه جایی رسوبات ساحلی با میزان 162/0، موقعیت مکانی بندر 121/0، اجرای پروژه‌های طرح توسعه بندر با میزان 119/0 رتبه های بعدی را کسب نمود. در پایان نیز مبتنی بر نتایج این تحقیق به ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی جهت کاهش نرخ رسوب گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر نوشهر پرداخته شد.

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.