بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران (مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد)

 ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

رشته: مدیریت اجرایی

مقطع: کارشناسی ارشد

سال دفاع:1393

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات گلستان

چکیده:

 هدف این پژوهش تعیین «بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد مدیران(مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد)» می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع  همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد که بر اساس آمار تعداد کل تعداد مدیران 205نفر اعلام شده است، تشکیل داده اند. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 130نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت و عملکرد شغلی پترسون می باشد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل سوالات پرسشنامه ها به ترتیب،82/0،89/0 می باشد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد که، بین تصور استراتژیک مدیران، سرنوشت مشترک مدیران، میل به تغییر مدیران، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکرد و عملکرد مدیران  در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد رابطه معنی داری وجود دارد.بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران  در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: هوش سازمانی، عملکرد، مدیران، منطقه ویژه امیرآباد

این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.